Agosto strindberg 1849 1912 strindbergs ett dockhem